godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Ogłoszenia sądowe
Ogłoszenia sądowe

Wykaz inwentarza spadku po zmarłym Piotrze Dulskim w sprawie I Ns 40/18

Data 09 kwietnia 2019r.  
Sygn. akt I Ns. 40/18

O G Ł O S Z E N I E

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej na podstawie art. 6363 § 3 k.p.c. ogłasza, że w dniu 09 kwietnia 2019r. w sprawie sygn.. I Ns. 40/18 został złożony przez Elżbietę Szyndlarewicz wykaz inwentarza spadku po zmarłym  Piotrze Dulskim dnia 26 lutego 2008r. mającym ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Piotrowice oraz zmarłej Karolinie Dulskiej dnia 14.09.2011r. mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w miejscowości Piotrowice.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej poucza, że ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni oraz osoby wskazane w art. 637 § 1 k.p.c., to jest ten, kto uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą, wykonawcą testamentu, wierzycielem mającym pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy.
 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 178/18

Sygn. akt. I Ns 178/18

OGŁOSZENIE

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny na podstawie art. 638 1 k.p.c. ogłasza, że w dniu 27 lipca 2018 r. w sprawie sygn. akt I Ns 178/18 wydane zostało postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza spadku po Zbigniewie Pączko PESEL: 75040611350 zmarłym dnia 10 lutego 2016 r. w Miękini, ostatnio stale zamieszkałym przy ul. Kościuszki 14, 55-330 Miękinia.

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej Wydział I Cywilny poucza, że spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 140/18

Sygn. akt I Ns 140/18

W sprawie z wniosku Gminy Miękinia
o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego po Aleksandrze Przędziuk

OGŁOSZENIE
„Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym w dniu 8.08.2018 r. postanowił sporządzić spis inwentarza po zmarłym dnia 30.12.1994 r. Aleksandrze Przędziuk, numer PESEL: 11072801350, ostatnio zamieszkałym w miejscowości Miękinia, przy ul. Lipowej 17, powierzając jego sporządzenie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albertowi Masternakowi.

POUCZENIE
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”


 

Postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza w sprawie I Ns 141/18

Sygn. akt I Ns 141/18
 
W sprawie z wniosku Gminy Miękinia
o ustanowienie kuratora spadku nieobjętego po Adeli Krzyżak

OGŁOSZENIE
„Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej w I Wydziale Cywilnym w dniu 8.08.2018 r. postanowił sporządzić spis inwentarza po zmarłej dnia 29.10.2014 r. Adeli Krzyżak, numer PESEL: 33080306560, ostatnio zamieszkałej w miejscowości Miękinia, przy ul. Willowej 16/8, powierzając jego sporządzenie Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Albertowi Masternakowi.

POUCZENIE
Spadkobiercy, uprawnieni do zachowku, zapisobiercy, wykonawcy testamentu lub wierzyciele mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawczyni mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player