godło

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Licytacje komornicze
Licytacje komornicze

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Konrad Buksa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28.03.2019 r. o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Św. Andrzeja 3, w sali nr 8 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej, w granicach działki nr 436/2 AM-2 obręb Miękinia o powierzchni 0,0999 ha, położonej w miejscowości Miękinia przy ulicy Leśnej 5, gmina Miękinia, powiat średzki, woj. dolnośląskie. Dla nieruchomości prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej księga wieczysta o numerze WR1S/00006292/2.  Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest domem jednorodzinnym dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym o powierzchni użytkowej 154,66 m kw. Na terenie, na którym znajduje się działka istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

     Zgodnie z Uchwałą nr LII/548/10 Rady Gminy Miękinia z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Miękinia dla jednostki
urbanistycznej A teren, na którym zlokalizowana jest wyceniana nieruchomość oznaczony jest symbolem 20MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

     Nieruchomość stanowi własność dłużnika Wojciecha Pec. Suma oszacowania wynosi 360 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  270 000,00 zł.

     Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:

SANTANDER BANK POLSKA S.A. 08 1090 2444 0000 0001 3334 3553 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30  do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Konrad Buksa
 

Obwieszczenie o pierwszej licytacji prawa użytkowania wieczystego

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Konrad Buksa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Św. Andrzeja 3 w sali nr 3  odbędzie się pierwsza licytacja prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o pow. 1,1984ha, składającej się z zabudowanych zabudowaniami gospodarczymi działek nr 52/7, 52/8 AM-2 oraz niezabudowanych działek nr 52/6, 52/9, 52/10 AM-2 położonej w miejscowości Bukówek, gmina Środa Śląska, powiat średzki, woj. dolnośląskie, dla której  Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej  prowadzi księgę  wieczystą o numerze WR1S/00021815/6. Dla przedmiotowej nieruchomości istnieje aktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z Uchwałą nr VII/42/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bukówek teren, na którym znajduje się wyceniana nieruchomość oznaczony jest jako: dz. nr 52/6 i 52/7 – 5RM, dz. nr 52/8 – 5RM i 7MNU, dz. nr 52/9 i 52/10 – 7MNU

     Zgodnie z w/w uchwałą: RM – tereny zabudowy zagrodowej, MNU – tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej. Użytkownikiem wieczystym nieruchomości jest dłużnik Bogumił Kirkiewicz

     Suma oszacowania wynosi 305 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  229 200,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 30 560,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 SANTANDER BANK POLSKA S.A. 08 10902444 0000 0001 3334 3553 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.07:30 do godz.15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Konrad Buksa

Obwieszczenie o pierwszej licytacji nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

     Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Konrad Buksa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04.04.2019 r. o godz. 10:30 w  budynku Sądu Rejonowego w Środzie Śląskiej mającego siedzibę przy Św. Andrzeja 3 w sali nr 3, odbędzie się pierwsza licytacja  nieruchomości stanowiącej działkę nr 246/5 AM-1, położonej w miejscowości Ciechów przy ulicy Ogrodowej 4, gmina Środa Śląska, o powierzchni 1063 m2. Działka zabudowana jest domem jednorodzinnym wolnostojącym, niepodpiwniczonym o powierzchni użytkowej 142,69 m2. i budynkiem gospodarczym. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej prowadzi księgę  wieczystą o numerze WR1S/00010441/3.  Na terenie, na którym znajduje się przedmiotowa działka istnieje obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

     Zgodnie z Uchwałą NR XXVII/236/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28 stycznia 2009 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ciechów teren, na którym zlokalizowana jest  nieruchomość oznaczony jest symbolem 1RM – teren zabudowy zagrodowej.

     Nieruchomość stanowi własność  dłużnika: Bogumiła Kirkiewicza.
 Suma oszacowania wynosi 299 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  224 250,00 zł.

     Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29900,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
 SANTANDER BANK POLSKA S.A. 08 10902444 0000 0001 3334 3553 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  

     Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

     W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

     Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Konrad Buksa
Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player